Błąd podczas otwierania Pomocy w programach systemu Windows: „Nieuwzględniona funkcja” lub „Pomoc nie jest obsługiwana” (2022)

Program Pomoc systemu Windows nie jest obsługiwany wsystemach Windows 10, Windows Server 2012 inowszych wersjach systemu Windows Server. Program Pomoc systemu Windows jest dostępny tylko dla systemów Windows Vista, 7, 8 i8.1.

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca, aby deweloperzy oprogramowania nie używali Windows Pomocy. Zachęcamy producentów oprogramowania udostępniających klientom programy działające z wykorzystaniem plików hlp do przeniesienia informacji o pomocy do plików innego formatu, takiego jak CHM, HTML czy XML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w witrynie MSDN Której wersji Pomocy potrzebuję? Podczas gdy firma Microsoft opracowuje technologie Pomocy w przyszłości, zachęcamy autorów do dalszego korzystania z Pomocy HTML 1.4. Program Pomoc HTML 1.4 jest dołączony do systemu Windows począwszy od wersji Windows 7.

Symptomy

Podczas próby otwarcia Pomocy wprogramach systemu Windows może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który był używany w poprzednich wersjach systemu Windows i nie jest już obsługiwany w systemie Windows Vista.

Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który zależy od funkcji nieuwzględnionej w tej wersji systemu Windows. Istnieje jednakże możliwość pobrania programu umożliwiającego przeglądanie Pomocy utworzonej w formacie Pomocy systemu Windows.

Pomoc dla tego programu została utworzona w Windows Pomocy, która zależy od funkcji, która nie jest dostępna w tej wersji programu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft w sieci Web.

Rozwiązanie

Aby wyświetlić wsystemie Windows 32-bitowe pliki Pomocy zrozszerzeniem hlp, należy pobrać zCentrum pobierania firmy Microsoft izainstalować program WinHlp32.exe.

 • 4013443 WinHlp32.exe x86-based versions of Windows 8.1

 • 4013443 WinHlp32.exe x64-based versions of Windows 8.1

 • 4013443 WinHlp32.exe dla Windows 8

 • 4013443 WinHlp32.exe dla Windows 7

 • 4013443 WinHlp32.exe dla Windows Server 2008

 • 4013443 WinHlp32.exe dla Windows Server 2008 R2

 • 4013443 WinHlp32.exe dla Windows Vista

Ważne uwagi dotyczące pobierania tego programu

 • Łącza należy otworzyć wprogramie Internet Explorer.

 • Jeśli podczas otwierania strony pobierania wyświetlany jest komunikat „Wymagana weryfikacja”, kliknij przycisk Kontynuuj, anastępnie postępuj zgodnie zinstrukcjami na ekranie.

 • Po wyświetleniu monitu opobranie pliku wybierz nazwę pliku, która zawiera „x64” wprzypadku 64-bitowych wersji systemu Windows lub „x86” wprzypadku wersji 32-bitowych. Przy podejmowaniu wyboru posłuż się następującymi informacjami automatycznego wykrywania.

 • Program Pomoc systemu Windows nie jest obsługiwany wsystemie Windows Server 2012 inowszych wersjach systemu Windows Server.

Jeśli napotkasz na problemy podczas instalacji programu WinHlp32.exe lub używania Pomocy, przejdź do sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji dla użytkowników zaawansowanych

Ten problem występuje, gdy Pomoc systemu Windows wyświetla zawartość przy użyciu wcześniejszej wersji programu Pomoc systemu Windows (WinHlp32.exe).

Znane problemy, które mogą wystąpić podczas instalowania WinHlp32.exe

Błąd 80070422 usługi Windows Update

Ręczne rozwiązanie problemu

Jeśli podczas pobierania aktualizacji programu WinHlp32.exe zostanie wyświetlony błąd 80070422 usługi Windows Update, może być konieczna zmiana ustawień usługi Windows Update, a następnie ponowne uruchomienie tej usługi. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start i w polu tekstowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg Usługi.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi na liście Programy. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Windows Update, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Upewnij się, że na karcie Ogólne obok pozycji Typ uruchomienia jest zaznaczona opcja Automatyczny.

 5. Obok pozycji Stan usługi sprawdź, czy usługa jest uruchomiona. Jeżeli nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

 6. Kliknij przycisk OK.

Znane problemy, które mogą wystąpić po zainstalowaniu WinHlp32.exe

Następująca lista przedstawia znane ubytki funkcjonalności w porównaniu z poprzednimi wersjami programu WinHlp32.exe. Przedstawione poniżej znane problemy dotyczą tylko wersji programu WinHlp32.exe omawianej w tym artykule.

 • Makra są wyłączone

  W Pomocy programu Windows są domyślnie wyłączone Windows makra:

  • ExecFile

  • RegisterRoutine

  • ShellExecute

  • ShortCut

  • Generate

  • Test

  • ExecProgram

  Pozostałe makra z plików hlp działają tak, jak w poprzednich wydaniach. Dlatego w przypadku otwarcia pliku hlp zależnego od tych makr po zainstalowaniu programu Pomoc systemu Windows w systemie Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 niektóre funkcje danego pliku mogą nie działać poprawnie. Może pojawić się wtedy następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił problem przy uruchomieniu makra. (1037)

  Jeśli te makra są potrzebne, można je włączyć przy użyciu obejść w zasadach grupy lub rejestrze, opisanych w sekcji „Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci”.

 • Nie można uzyskać dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych

  Domyślnie nie można za pomocą programu WinHlp32.exe uzyskać dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. W razie próby otwarcia pliku zdalnego pojawia się następujący komunikat o błędzie:

  Nie można wyświetlić tego pliku Pomocy. Spróbuj otworzyć ponownie plik pomocy, a jeśli to nie pomoże, skopiuj go na inny dysk i ponów próbę.

  Jeśli jest potrzebny dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych, można je odblokować przy użyciu obejść w zasadach grupy lub rejestrze, opisanych w sekcji „Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci”.

 • Nieinterakcyjny dostęp użytkownika jest zablokowany

  Dostęp do plików hlp został zablokowany przez użytkowników nieinteraktywnych, na przykład przez procesy systemowe. Ten błąd nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.

 • Funkcja przeciągania i upuszczania jest wyłączona

  Obsługa funkcji przeciągania i upuszczania w aplikacji została wyłączona. Ten błąd nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.

 • Zależności od plików "Jak używać pomocy"

  Pliki Pomocy o tytule "Jak używać pomocy" zostały usunięte z systemów Windows Vista i Windows Server 2008. Usunięte zostały następujące pliki:

  • Windows.hlp

  • Winhlp32.hlp

  • Winhlp32.cnt

  • Winhelp.cnt

  • Nocntnt.cnt

  Uwagi

  • Te pliki nie są dołączone do systemów Windows 7 iWindows Server 2008 R2.

  • W przypadku próby otwarcia przez użytkownika plików hlp zależnych od wymienionych plików może zostać zwrócony błąd.

Jak rozwiązać problemy ze zgodnością związane z WinHlp32.exe

Do otwierania 32-bitowych plików pomocy można użyć programu WinHlp32.exe. Ta wersja zawiera ustawienia zasad grupy i podklucze rejestru, których można użyć do obejścia problemów ze zgodnością aplikacji. Na przykład za ich pomocą można rozwiązać problemy związane z makrami w plikach hlp oraz uzyskać dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. Jeżeli jednak użytkownicy wyświetlają pliki Pomocy z nieznanego źródła, komputer jest narażony na większe ryzyko, gdy te zasady lub ustawienia są włączone. Dlatego należy zachować ostrożność podczas implementowania obejść problemów ze zgodnością aplikacji, które zostały opisane w tej sekcji.

Poniższe pytania określają, czy należy zainstalować pakiet WinHlp32.exe oraz jakie zmiany zasad i zmiany rejestru wprowadzić.

 • Czy korzystasz z aplikacji i funkcji, na które wpłynie usunięcie narzędzia WinHlp32.exe?

  • Ile aplikacji wymaga plik WinHlp32.exe? Na jaką liczbę aplikacji wpływają zmiany funkcji? Jak ważne są te aplikacje?

  • Jak poważne jest niepoprawne działanie spowodowane zmianami?

 • Jakie są wymagania zabezpieczeń i możliwości funkcji zabezpieczeń?

  • Co jest ważniejsze: możliwość korzystania z funkcji programu WinHlp32.exe czy pewność, że zabezpieczenia są na najwyższym możliwym poziomie?

  • Czy zewnętrzne środki bezpieczeństwa, takie jak lokalna lub korporacyjna zapora, dają wystarczającą pewność, że można zainstalować plik WinHlp32.exe i wprowadzić zmiany w zasadach lub rejestrze opisane w tym artykule?

 • Czy należysz do organizacji, która dostarcza zawartość w formacie hlp?

  • Czy możesz zmodyfikować program lub zawartość, tak aby nie musiały używać funkcji WinHlp32.exe? Na przykład, czy możesz przekonwertować zawartość pomocy, która jest aktualnie w formacie hlp, na alternatywny format pliku, taki jak chm, html lub xml?

  • Czy w Twojej organizacji pliki hlp są przechowywane w intranecie? Czy możesz zainstalować te pliki lokalnie?

Jak włączyć makra na jednym komputerze po zainstalowaniu WinHlp32.exe

Po zainstalowaniu programu WinHelp32.exe omawianego w tym artykule niektóre makra są wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, zobacz sekcję"Znaneproblemy".

Ta sekcja zawiera kroki umożliwiające ponowne włączenie tych makr przez zmodyfikowanie klucza rejestru. Jeśli komputer znajduje się w środowisku zarządzanym, nie należy wykonać tych kroków bez uprzedniego skonsultować się z działem IT. Działy IT mogą postanowić nie włączyć ponownie makr lub mogą zdecydować się na ich ponowne włączenie przy użyciu zasad grupy. Dział IT powinien przeczytać ten artykuł w całości przed kontynuowaniem.

Ostrzeżenie Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak rozwiązać problemy powodowane przez zmiany w tej wersji pomocy Windows pomocy. Firma Microsoft nie wydaje jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy rejestru i wartości, które są odpowiednie dla Twojego unikatowego środowiska. Jeśli jesteś w środowisku zarządzanym, twój dział IT jest najlepszym ocenianym sposobem oceniania zalet tych obejść w stosunku do ryzyka związanego z ich używaniem. Bezpieczniejszym kursem jest brak obejścia problemów z rejestrem.

Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tym zadaniu, musisz zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora. Korzystając z konta administratora, można wprowadzać na komputerze zmiany, których nie można wprowadzać przy użyciu żadnego innego konta, takiego jak konto standardowe.

Aby zalogować się przy użyciu konta administratora, musisz znać hasło do konta administratora na komputerze. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze osobistym, prawdopodobnie zalogowano się już przy użyciu konta administratora. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze w miejscu pracy, może być konieczne poprosienie administrator systemu o pomoc.

Ręczne włączanie makr na pojedynczym komputerze

Ważne
Postępuj uważnie zgodnie z instrukcjami w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Zanim zmodyfikuj go, ponownie wywróć kopię zapasową rejestru, aby w przypadku wystąpienia problemów.

Aby włączyć makra na jednym komputerze po zainstalowaniu WinHelp32.exe, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.

 2. Naciśnij klawisz Windows logo + R, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  Błąd podczas otwierania Pomocy wprogramach systemu Windows: „Nieuwzględniona funkcja” lub „Pomoc nie jest obsługiwana” (1) Jeśli zostanie wyświetlony monit o wpisanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  W 64-bitowych wersjach Windows znajdź i wybierz następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.

 5. Wpisz nazwę WinHelp, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Kliknij klucz WinHelp.

 7. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).

 8. Wpisz ciąg AllowProgrammaticMacros, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 10. W polu Dane wartości wpisz 1, kliknij pozycję Szesnastkowa w obszarze Podstawa, a następnie kliknij przycisk OK.

 11. Zamknij Edytor rejestru.

Jak odblokować pliki hlp, które są przechowywane w intranecie na jednym komputerze po zainstalowaniu pakietu WinHlp32.exe

Po zainstalowaniu pliku WinHelp32.exe omawianego w tym artykule pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, zobacz sekcję"Znaneproblemy".

Ten artykuł zawiera kroki odblokowywania tych plików hlp przez zmodyfikowanie klucza rejestru. Jeśli komputer znajduje się w środowisku zarządzanym, nie należy wykonać tych kroków bez uprzedniego skonsultować się z działem IT. Działy IT mogą postanowić nie włączyć ponownie makr lub mogą zdecydować się na ich ponowne włączenie przy użyciu zasad grupy.

Ważne W tym artykule pokazano, jak obniżyć poziom ustawień zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem najlepiej dokonać oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc chronić komputer.

Ostrzeżenie Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak rozwiązać problemy powodowane przez zmiany w tej wersji pomocy Windows pomocy. Firma Microsoft nie wydaje jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy rejestru i wartości, które są odpowiednie dla Twojego unikatowego środowiska. Jeśli jesteś w środowisku zarządzanym, twój dział IT jest najlepszym ocenianym sposobem oceniania zalet tych obejść w stosunku do ryzyka związanego z ich używaniem. Bezpieczniejszym kursem jest brak obejścia problemów z rejestrem.

Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tym zadaniu, musisz zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora. Korzystając z konta administratora, można wprowadzać na komputerze zmiany, których nie można wprowadzać przy użyciu żadnego innego konta, takiego jak konto standardowe.

Aby zalogować się przy użyciu konta administratora, musisz znać hasło do konta administratora na komputerze. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze osobistym, prawdopodobnie zalogowano się już przy użyciu konta administratora. Jeśli wykonujesz te czynności na komputerze w miejscu pracy, może być konieczne poprosienie administrator systemu o pomoc.

Ręczne odblokowywanie na pojedynczym komputerze plików hlp, które są przechowywane w intranecie

Ważne
Postępuj uważnie zgodnie z instrukcjami w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Zanim zmodyfikuj go, ponownie wywróć kopię zapasową rejestru, aby w przypadku wystąpienia problemów.

Aby odblokować pliki hlp po zainstalowaniu WinHelp32.exe, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.

 2. Naciśnij klawisz Windows logo + R, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  Błąd podczas otwierania Pomocy wprogramach systemu Windows: „Nieuwzględniona funkcja” lub „Pomoc nie jest obsługiwana” (2) Jeśli zostanie wyświetlony monit o wpisanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

 3. W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  W 64-bitowych wersjach Windows znajdź i wybierz następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft

 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.

 5. Wpisz nazwę WinHelp, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Kliknij klucz WinHelp.

 7. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).

 8. Wpisz ciąg AllowIntranetAccess, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

 10. W polu Dane wartości wpisz 1, kliknij pozycję Szesnastkowa w obszarze Podstawa, a następnie kliknij przycisk OK.

 11. Zamknij Edytor rejestru.

Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie zestrony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy. Nie zalecamy tego obejścia, ale udostępniamy te informacje, aby można było zaimplementować to obejście samodzielnie. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Ostrzeżenie Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak rozwiązać problemy powodowane przez zmiany w tej wersji pomocy Windows pomocy. Firma Microsoft nie udostępnia jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy i wartości rejestru, które należałoby zmodyfikować w przypadku danej organizacji. Dział informatyczny danej firmy najlepiej oceni korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania obejść. Bezpieczniejszym kursem jest brak obejścia problemów z rejestrem.

Plik WinHlp32.exe do pobrania zasady grupy ustawienia i wpisy rejestru, które ułatwiają pracę z dwoma znanymi problemami w tej wersji Pomocy Windows. Za pomocą następujących ustawień zasad grupy lub wpisów rejestru administratorzy sieci i użytkownicy indywidualni mogą ponownie włączyć makra i odblokować pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych. Jako obejście dla każdej z funkcji udostępniane jest ustawienia zasad grupy dla komputera lokalnego oraz dla bieżącego użytkownika. Do zarządzania każdą funkcją można również użyć ustawienia rejestru użytkownika.

Kolejność pierwszeństwa poszczególnych funkcji jest następująca:

 • Zasady grupy komputera lokalnego

 • Zasady grupy bieżącego użytkownika

 • Ustawienie rejestru użytkownika

Jeśli dla funkcji nie ustawiono zasad, a ustawienie rejestru użytkownika dla tej funkcji nie zostało ustawione, funkcje będą działać zgodnie z opisem w sekcji"Znaneproblemy".

Ważne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu znajdują się kroki informujące o tym, jak zmodyfikować rejestr. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru iprzywrócić go wsystemie Windows

 • Jak włączyć makra

  Administratorzy sieci mogą używać ustawienia Zezwalaj na makra programowe WinHlp32.exezasady grupy w celu włączyć lub wyłączyć makra w plikach hlp. Administratorzy mogą zarządzać tym ustawieniem zasad grupy za pomocą konsoli Zarządzanie zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji zasady grupy, zobacz sekcję "Odwołania".

  Jeśli ani na komputerze lokalnym nie zasady grupy ani nie ustawiono bieżącego zasady grupy użytkownika dla tej funkcji, użytkownicy mogą zmodyfikować ustawienie rejestru użytkownika dla tej funkcji, aby włączyć lub wyłączyć makra w plikach hlp. Aby zmienić to ustawienie, użytkownicy muszą najpierw dodać następujący nowy podklucz do rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Następnie należy dodać do tego podklucza wartość DWORD o nazwie AllowProgrammaticMacros. Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 1, makra są włączone. Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 0, makra są wyłączone. Jeżeli ta wartość rejestru nie istnieje, makra są wyłączone.

 • Jak odblokować pliki hlp przechowywane w intranecie

  Administratorzy sieci mogą używać ustawienia Zezwalaj WinHlp32.exe na dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych zasady grupy w celu odblokowania plików hlp przechowywanych w intranecie. Administratorzy mogą zarządzać tym ustawieniem zasad grupy za pomocą Konsoli zarządzania zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji zasady grupy, zobacz sekcję "Odwołania".

  Jeśli żadne zasady grupy dla tej funkcji nie zostało ustawione, użytkownicy mogą zmodyfikować ustawienie rejestru użytkownika dla tej funkcji w celu zablokowania lub odblokowania plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. Aby zmienić to ustawienie, użytkownicy muszą najpierw dodać następujący nowy podklucz do rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp Następnie należy dodać do tego podklucza wartość DWORD o nazwie AllowIntranetAccess. Jeżeli wartość AllowIntranetAccess jest ustawiona na 1, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są dostępne. Jeżeli wartość jest ustawiona na 0, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane. Jeżeli wartość rejestru nie istnieje, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane.

Pomóż dostawcom zawartości, którzy wydają pliki hlp

Począwszy od Windows Vista starszy składnik Pomocy (WinHlp32.exe) jest zamieniany na nowy składnik Pomocy, który dodaje więcej funkcji dla nowszych wersji programu Windows.

Technologia WinHlp32.exe nie będzie obsługiwana w bieżącej formie w przyszłych Windows wydaniach. Ztego powodu zalecamy twórcom oprogramowania, by nie korzystali już zprogramu Pomoc systemu Windows. Zachęca się programistów udostępniających programy, w których używane są pliki hlp, do przeniesienia systemu pomocy do innego formatu plików pomocy, na przykład chm, html lub xml. Powinni oni także zmienić wywołania z interfejsu API plików Pomocy systemu Windows (WinHelp) zgodnie z nowym źródłem zawartości. Deweloperzy oprogramowania mogą dokonywać konwersji formatu plików pomocy za pomocą wielu narzędzi oferowanych przez innych producentów.

Uwaga Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 nadal zawiera WinHelp.exe dla 16-bitowych plików hlp. Program WinHelp.exe jest wersją programu Pomoc systemu Windows przeznaczoną do obsługi 16-bitowych plików hlp.

Informacje

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 08/18/2022

Views: 6467

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.